TIMESSPOTAVTALE FOR ELETRA ENERGY AS

 

1 GENERELT

1.1    Anvendelsesområde

1.1.1    Disse avtalevilkårene gjelder ved avtale om strømleveranse mellom privatkunder ("Kunden") og Eletra Energy AS, org. nr. 929 590 759 ("Leverandøren" eller "Eletra"). Kunden og Eletra omtales i fellesskap som "Partene".

1.1.2    Avtalevilkårene er utarbeidet i tråd med Fornybar Norges Standard timesspotavtale for strøm av 20. februar 2023. De generelle vilkårene (punkt 6-14 i disse avtalevilkårene) er identiske med de generelle vilkårene i denne Standard timesspotavtalen. De spesifikke avtalevilkårene (punkt 1-5 i disse avtalevilkårene) inntar supplerende vilkår.

1.2    Avtaledokumenter

1.2.1    Strømavtalen mellom Partene består av følgende dokumenter og vilkår:

(i)    De spesifikke avtalevilkårene inntatt i punkt 1-5;

(ii)    De generelle vilkårene inntatt i punkt 6-14; og

(iii)    Ordrebekreftelsen som Kunden mottar på epost etter avtaleinngåelse.

(samlet betegnet som "Avtalen").

I den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelsen, de spesifikke og/eller de generelle vilkårene, skal avtaledokumentene ha prioritet etter følgende rekkefølge: (i) ordrebekreftelse, (ii) de spesifikke avtalevilkårene og (iii) de generelle avtalevilkårene. 

1.2.2    Når Kunden inngår en avtale med Eletra, aksepterer Kunden vilkårene i Avtalen og Eletras personvernerklæring.

1.2.3    Behandling av personopplysninger skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Kunden finner nærmere informasjon om hvordan Eletra behandler personopplysninger her.  

2 PARTENE

2.1  Leverandør

Navn:                              Eletra Energy AS
Adresse:                         Solheimveien 6, 1461 Lørenskog     
Organisasjonsnummer:  929 590 759

2.2   Kunde

Navn:                          
Adresse:                           
Fødselsnummer:               
Mobilnummer:             
E-postadresse:       
Eventuell fakturaadresse:                
Valgt kommunikasjonsform for 
varslinger knyttet til kundeforholdet:        SMS/E-post/Ordinær post 

3    PRODUKT OG PRISER

3.1    PRODUKT

3.1.1    Det er avtalt en av følgende produkter og avtaletype:
Produktnavn:   Eletra Spot
Avtaletype:        Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor

Produktnavn:   Eletra PowerSpot
Avtaletype:        Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor

3.1.2    Ved inngåelse av avtalen Eletra PowerSpot i butikk mottar Kunden også rabatt til bruk i Power Norge sine butikker pålydende kr 300. Dersom Kunden benytter seg av angreretten i angrefristperioden på 14 dager, eller velger å si opp strømavtalen før utløpet av bindingstiden på 4 måneder, plikter imidlertid Kunden å betale et bruddgebyr på 300 kr. for å erstatte rabatten eller gavekortet på 300 kr. som kunden mottok ifm. bestilling av strømavtalen.

3.1.3 Rabatten eller gavekortet på 300 kr. som kunde kan benytte ved kjøp i et av Powers butikker ved bestilling av avtalen PowerSpot gjelder kun kunder som ikke allerede er kunder på PowerSpot eller har vært det siste 12 mnd.

3.1.3     Avtalene gjelder kun for private husholdninger og maksimalt årlig forbruk som leveres er 50’000 kWh per målepunkt.

3.2    PRISER

3.2.1    Det er avtalt følgende priser:

Produkt Eletra spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift

Månedlig fastbeløp:    Kr 38 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift
Påslag:                                1.98 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater

Påslag og månedlig fastbeløp garanteres i 12 mnd. fra leveransestart.

Produkt Eletra PowerSpot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift

Månedlig fastbeløp:    Kr 38 per målepunkt per måned inklusive merverdiavgift
Påslag:                                3.48 øre per kWh inklusiv merverdiavgift og elsertifikater

Påslag og månedlig fastbeløp garanteres i 12 mnd. fra leveransestart.

3.2.2    Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se punkt 7.

3.2.3    Dersom Kunden ikke har timesmålt måler benytter leverandøren netteiers justerte innmatingsprofil (JIP – forbruksprofil) til avregning.     

4    PRODUKT-/TJENESTESPESIFIKKE BETINGELSER

4.1    FAKTURERING 

4.1.1    Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk i samsvar med gjeldende regelverk. Fakturering skjer vanligvis i løpet av den første eller andre uken etter leveransemåneden. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.

4.1.2    Faktura sendes som hovedregel ut elektronisk, men andre typer betalingsløsninger er tilgjengelige (se Eletras hjemmesider for mer informasjon). Oppretter ikke Kunden elektronisk fakturering, blir fakturaen tilsendt per post og det vil tilkomme et tillegg for papirfaktura. Gjeldende gebyr for papirfaktura er til enhver tid tilgjengelig på Eletra sine nettsider.

4.2    BETALINGSBETINGELSER

4.2.1    Det er avtalt følgende betalingsbetingelser:

Betalingsfrist faktura:     10 dager etter fakturadato, månedlig
E-faktura:     Gebyrfritt

E-post:                  Gebyrfritt
Papirfaktura:     Kr. 9 per papirfaktura

4.2.2    Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, vil Kunden etter 3-6 dager etter betalingsfristens utløp motta en betalingspurring. Dersom betaling fortsatt ikke er mottatt, vil det etter 14 dager fra betalingsfristen utløp bli sendt ut ordinært inkassovarsel. Dersom Kunden innen den tid ikke har betalt skyldig beløp, kan Leverandøren heve avtalen ved melding til Kunden.

4.2.3    Enhver innbetaling fra Kunden vil gå til dekning/nedbetaling av den eldste utestående fordring Leverandøren har på Kunden, med mindre partene skriftlig har blitt enige om noe annet.

4.2.4    Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

4.2.5    Kunden har ikke adgang til å tilbakeholde betaling av strømfakturaene ved uenighet med nettselskapet om faktisk forbruk. Dersom det i ettertid viser seg at det faktiske forbruket til Kunden var lavere/høyere enn det som ble lagt til grunn for Kundens faktura, vil det ikke bli gjennomført en korreksjon før nettselskapet selv har rettet forbruksdataene. Dette innebærer at Kunden ikke vil få refundert et eventuelt mellomlegg grunnet lavere faktisk forbruk før etter at nettselskapet har rettet forbruksdataene. Kunden har ikke krav på renter av refusjonsbeløpet. Ved høyere faktisk forbruk blir mellomlegget inkludert ved første fakturering etter at nettselskapet har rettet forbruksdataene. 

5    SÆRLIGE BETINGELSER  

5.1    Kredittvurdering

5.1.1    Eletra har rett til å foreta kredittvurdering av Kunder i forkant av avtaleinngåelse. Dersom en kredittvurdering avdekker forhold som indikerer risiko for betalingsmislighold, forbeholder Eletra seg retten til å avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti/ forskuddsbetaling fra Kunder. I slike tilfeller bortfaller alle Eletras forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.

5.2    Flytting

5.2.1    Hvis Kunden flytter ut av boligen, kan Kunden velge mellom å ta med avtalen til ny bopel eller si opp avtalen. Kunden må i denne forbindelse varsle Eletra i henhold til punkt 9 i de generelle vilkårene. Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper gammel adresse som følge av at Eletra ikke har blitt varslet. 

5.2.2    Dersom Kunden velger å flytte avtalen til ny adresse, vil Kundens netteier melde inn nye målepunkt til Eletra. Ved mottak av melding om nye målepunkt fra Kundens netteier eller lignende, vil Eletra rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kundeforholdet og for å unngå leveringsplikt. Eletra gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere Kunden i registreringen på den nye adressen med Eletra som leverandør.

5.3   Fullmakt til Eletra

5.3.1    Ved å signere denne avtalen gir Kunden Eletra fullmakt til å:

(i)           Foreta kredittvurdering av Kunden og kunne avslå/avslutte leveranse, eller kreve garanti/forskuddsbetaling.

(ii)          Melde leverandørbytte eller innflytting og innhente nødvendig informasjon fra nettselskapet via Elhub. Selv om avtalen med nettselskapet registreres av Eletra, vil Kunden være fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

(iii)         Kunde gir Eletra fullmakt til å starte opp strømleveransen også før en evt. angrefrist er utløpt. Ved benyttelse av angreretten plikter kunde å betale for selve strømleveransen, men ikke for påløpt påslag eller fast månedsbeløp under angrefristperioden.

(iv)         Melde utflytting til nettselskapet via Elhub ved flytting.

(v)          Innhente målerverdier fra Elhub.

5.4    Endringer eller stans i leveranse

5.4.1    Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak hjemlet i kapittel 6 i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker Eletras muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til Kunden. Produktet vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

5.4.2    I ekstraordinære situasjoner som utgjør force majeure etter norsk rett, forbeholder Eletra seg retten til å avvike fra avtalte pris- og leveringsvilkår. Det samme gjelder dersom Eletra blir pålagt å gjennomføre endringer med hjemmel i lov eller forskrift. 

5.5    Opphør av kundeforholdet

5.5.1    Dersom Kunden misligholder strømavtalen, har Eletra rett til å si opp strømavtalen ved skriftlig varsel med umiddelbar virkning. Kunden vil da bli lagt over på leveringsplikt.

GENERELLE VILKÅR – STANDARD SPOTPRISAVTALE STRØM

6    PARTENES PLIKTER VED BESTILLING – TIDSPUNKT FOR OPPSTART

6.1    Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden. 

6.2    Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer

6.3    Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

6.4    Leverandøren plikter å levere elektrisk strøm i henhold til Kundens løpende behov. Kunden plikter å betale for den leverte strømmen i henhold til denne avtalens betingelser.

6.5    I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted, (se punkt 11), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristperioden har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at oppstart av leveringen skal påbegynnes før angrefristen har utløpt. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart, vil Kunden være ansvarlig for kostnader i angrefristperioden dersom Kunden senere benytter angreretten, se punkt 11.3 iii) annet avsnitt.

7    FAKTURERING AV NETTLEIE

7.1    Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester.

8    FEIL MED MÅLING ELLER AVREGNING

8.1    Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved feil ved måledata, feil håndtering av måledata, faktureringsfeil, eller feil på måleren, kan Leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling. 

8.2    Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og i utgangspunktet ikke ut over den alminnelige foreldelsesfristen for krav på 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

8.3    Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata eller feil håndtering av måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

9    FLYTTING

9.1    Dersom Kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens punkt om oppsigelse.

10    OPPSIGELSE AV AVTALEN

10.1    Dersom avtalen ikke har en særskilt avtalt bindingstid, kan avtalen sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelse vil skje automatisk dersom Kunden inngår avtale om strømleveranse med en annen strømleverandør. Oppsigelse fra Leverandørens side forutsetter saklig grunn.

10.2    Avtale med prisgaranti kan ikke sies opp av Leverandøren i perioden med prisgaranti. 

 11    AVTALEN KAN OVERDRAS AV LEVERANDØREN

11.1    Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje, og Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel fra det tidspunktet overdragelsen skjer.

12    ANGRERETT

12.1    Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra når Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

12.2    Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke Leverandørens angrerettskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Angrefristen anses overholdt dersom Kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, så meldingen bør derfor sendes skriftlig.


12.3     Konsekvenser ved bruk av angrerett:

(i)    Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

(ii)    Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen og Kunden fortsetter som kunde hos sin forrige leverandør.

(iii)    Hvis Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til tidspunktet da Kunden underrettet Leverandøren om ønsket om å gå fra avtalen. I slike tilfeller hvor leveransen har startet, vil Kunden bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke Kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Dette punktet gjelder også der Kunden melder innflytting tilbake i tid og Kunden uttrykkelig har bedt om oppstart av leveransen fra innflytting.

13    ENDRINGER I PRIS OG VILKÅR

13.1    Leverandøren kan foreta endringer i avtalte priselementer og andre vilkår i denne avtalen. Eventuell endring i priselementer eller andre vilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at direkte varsel er sendt Kunden. Varselet skal sendes til Kunden på den måten Kunden har valgt (SMS og / eller e-post, eventuelt ordinær post), se punkt 1.

13.2    Leverandøren har ikke adgang til å endre priselementer med avtalt prisgaranti før etter at garantiperioden har utløpt. 

14    TVISTER

14.1    Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten inn for Elklagenemnda (kostnadsfritt for Kunden), eller bringe saken inn for domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen fire uker dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

14.2    Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

14.3    Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis Kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis Kunden er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.