Elektrisk strøm er elektrisitet som forbrukes av elektrisk utstyr, elektronikk til for eksempel oppvarming, som produseres fra ulike energikilder i kraftverk. Elverket melder timeprisen på strøm i kilowattimer, i form av ø/kWh eller cø/kWh, som gjør at du kan følge med på eget strømforbruk hjemme. Se Kilowatt time.

Energikilder, eller energiformer, er stoffer som det produseres energi fra og forteller dermed om energiens opprinnelse. Energikilder deles inn i fornybare, som vind og sol, og ikke-fornybare, som olje og kull.

Energimerking angir effektivitetsnivået til enheten, og det kan også inneholde annen nyttig informasjon om den elektriske enheten, for eksempel størrelse og lydnivå. EUs nye energimerker viser energieffektivitet på en skala A–G, der kategori A er mest energieffektiv og kategori G minst.

Som navnet antyder, er fornybare energikilder naturlig fornybare, uuttømmelige og bærekraftige materialer og naturressurser. Fornybare energikilder inkluderer sol-, vind- og vannkraft, biomasse og biogasser, geotermisk varme og ulike energier samlet inn fra bølger og tidevann. Når man snakker om fornybar energi brukes også begrepet grønn strøm.

Fossilt brensel er ikke-fornybare energikilder som har vært lagret i bakken i millioner av år. Ikke-fornybare energikilder, som olje, torv, naturgass og kull, består av biomasse, og forbrenning av dem forårsaker utslipp av karbondioksid, i tillegg til at de sannsynligvis vil være oppbrukt i fremtiden.

Karbonfotavtrykk refererer til karbondioksidutslipp forårsaket av menneskelig aktivitet eller bruk av en tjeneste eller et produkt. Karbonfotavtrykket beregnes ved å finne ut hvor store utslipp av klimagasser som produksjon, forbruk og til slutt deponering av en bestemt sak forårsaker. I utgangspunktet forårsaker enhver aktivitet en form for karbonavtrykk, enten det er matlaging, reising eller surfing på Internett.

En kilowatt time elektrisitet, eller forkortet som kWh, er måle-enheten for elektrisk strøm som brukes til å måle forbruket. Den forteller hvor mye strøm som forbrukes i kilowatt på en time, og det uttrykkes i form av kWh.

Strømselskapets margin er en påslag som er lagt til spotprisen på strøm, som varierer etter avtale og strømselskapets egne betingelser. Marginen er uttrykt i ø/kWh.

Nordisk strømbørs hvor strøm selges og kjøpes. Nord Pool opererer i Norden og Baltikum. Se Strømbørs.

Solenergi er fornybar energi som skapes når solstrålene omdannes til elektrisk strøm. I praksis skjer det når fotonene i sollyset treffer solcellepanelene og blir absorbert av materialene som leder elektrisitet. Elektrisk strøm genereres i solcellepanelene når disse absorberte fotonene slipper elektroner. Solenergi er en ubegrenset energikilde, og den produserer ikke skadelige utslipp eller støy til miljøet.

Strømprisen som skifter per time, og som alltid settes for neste dag i forhold til tilbud og etterspørsel på strømbørsen. Se Strømbørs.

Strømbørsen fastsetter neste dags billigste strømpris time for time, altså spotprisen, basert på tilbud og etterspørsel. Nord Pool opererer som en strømbørs i de nordiske landene. Se Nord Pool.

Vannkraft er en fornybar energiform som produseres i vannkraftverk ved å omdanne vannstrømmen til elektrisitet. Vannstrømmen føres gjennom turbiner til vannkraftverket, som igjen roterer generatoren, som videre omdanner vannkraften til elektrisk energi. Vannføringen utnytter fallbevegelsen og høydeforskjellene til vannflatene.

Vindkraft er en fornybar energiform som produseres av vindturbiner når rotorbladene roterer. Bevegelsen av turbinbladene roterer også anleggets aksel, som igjen får kraftverkets generator til å rotere og dermed produsere strøm som legges ut i strømnettet. Vindturbiner produserer strøm når vinden er 3–25 m/s.

Watt, eller W, er en betegnelse som forteller hvor mye energi en bestemt enhet bruker – jo høyere wattstyrke, jo mer strøm bruker den. En kilowattime er 1000 watt.