Det finansielle kraftmarkedet – hva er det egentlig? 

De fleste av oss tar en jevn og sikker strømforsyning for gitt. Telefonen lades når den kobles til, badstuen varmes opp med et tastetrykk og bærene fra i høst oppbevares i en kald fryseboks gjennom vinteren. Og ikke minst – behovet for konstant tilførsel av strøm på sykehus og dagligvarebutikker. Fungerende elektrisitets-markeder sørger for at etterspørsel og tilbud av elektrisitet er balansert, noe som gir en jevn forsyning hele døgnet. 


Det finansielle markedet for kraft er et sted der fremtidens strømproduksjon omsettes. Mens markedsplassen Nord Pool bestemmer timeprisen på strøm daglig, inngås lengre kontrakter i derivatmarkedet, og beskytter alle parter mot svingende priser. Det er også kjent som elektrisitets-finansmarkedet og elektrisitets-derivatbørsen, og det viktigste derivatmarkedet i Norden er NASDAQ Commodities-børsen. 
På denne siden vil vi se nærmere på hva som skjer på derivatmarkedet, hvorfor vi trenger disse markedene og hvordan de påvirker sluttforbrukeren. 

 

Hva skjer i det finansielle kraftmarkedet?

Det finansielle kraftmarkedet forener strømprodusenter og -kjøpere. Kjøperne er både strømselskaper som leverer kontrakter til sluttkunder og store industribedrifter. 


Handelen gjennomføres som en løpende auksjon, noe som gir åpen prisoversikt for alle involverte parter. Når derivatet, en kontrakt som beskriver produksjonen av elektrisitet og prisen blir avtalt, betales en sikkerhet av elektrisitetsprodusenten til en avregningskonto i børsen. 


Formålet med sikkerheten er å kompensere for eventuelle kostnader som følger dersom den avtalte transaksjonen, dvs. levering av strøm ikke finner sted. Sikkerhetskravene følger markedsprisen for strøm, fastsatt i markedsplassen til Nord Pool, og kan endres daglig. Det betyr at strømprodusenten må betale differansen av markedspris og tidligere avtalt salgspris til avregningskontoen. Dersom markedsprisen er lavere enn den opprinnelige salgsprisen, betaler børsen differansen til avregningskontoen. Når transaksjonen er fullført, betales sikkerheten tilbake til produsenten. 


Den økende prisen på strøm øker også den nødvendige sikkerheten, som nå betales for tidligere inngåtte avtaler. Jo større strømprodusent og mengden strøm som produseres, desto større sikkerhet trengs. Dersom produsenten ikke klarer å levere sikkerheten, kan det føre til konkurs. 

 

Hvorfor er det finansielle kraftmarkedet viktig?

Derivatbørsen gjør det mulig for strømselskaper og sluttkunder å forutsi strømpriser i form av fastpris eller tidsbestemte avtaler. Akkurat som forbrukere, ønsker store industri- og strømselskaper å kunne forutsi driften og prisen på strømmen de skal bruke. Å forutsi prisene fungerer også som en barriere mot eventuelle negative effekter som prissvingningene kan ha.

Fastpris- og tidsbestemte strømkontrakter prises etter prisen på  det finansielle kraftmarkedet. På markedet avtaler strømprodusenten å levere en viss mengde strøm i en viss periode, for eksempel to år. Sikkerheten som betales til avregningskontoen sikrer transaksjonen gjennom kontraktens varighet. 
Sikkerheten beskytter strømprodusenten mot midlertidig lave priser, da børsen er forpliktet til å betale differansen av markeds- og salgspris til avregningskontoen. Samtidig beskytter sikkerheten kjøperen mot uventet høye priser, da eksisterende faste kontrakter med sluttkunder binder selskapene til å levere strøm til en på forhånd avtalt pris. Dersom strømmen ikke leveres, kan pantet brukes til å kjøpe erstatningsstrøm. 

 

Nord Pool vs. NASDAQ Commodities

Det meste av fysisk strømhandel vil skje i Nord Pool kraftbørs. Nord Pool fastsetter timeprisen på strøm hver dag. NASDAQ er den største og mest betydningsfulle børsen for elektrisitets-derivater, også kjent som finansielle markedet for strøm i Norden. Formålet med denne utvekslingen er å sikre strømprisen med kontrakter kalt derivater mellom strømprodusenten og kjøperen. På den fysiske markedsplassen går strøm fra produsent til sluttforbruker, mens det på finansmarkedet kun handles med penger. 


Vanligvis brukes derivatbørsen NASDAQ til å forutsi prisen på strøm i måneder eller til og med år i forveien. Når handelen er i gang, legger hver kontrakt og derivat til antagelser om fremtidige priser. I dagens marked foretrekker stadig flere produsenter og kjøpere at det inngås private og bilaterale avtaler utenfor børsen, noe som gjør det enda vanskeligere å forutsi fremtidige strømpriser. 

 

Hvordan påvirker  det finansielle kraftmarkedet forbrukerne?

Å forstå forskjellen mellom ulike typer strømavtaler bidrar til å forstå virkningen av derivatmarkeder i vårt daglige liv. Med spotpris dekker forbrukeren selv all risiko forårsaket av svingende priser, men kan også optimalisere forbruket i henhold til de billigste timeprisene. 


Med tidsbestemte eller fastprisavtaler dekkes risikoen av strømselskapet da de må forutsi mengden strøm som trengs før den tas i bruk. Hvis spådommene er feil, står selskapet overfor økonomiske tap, mens kunden betaler den faste prisen gjennom hele kontrakten. 


Dersom selskapet ikke har kjøpt nok strøm til å dekke behovet for de faste avtalene, trengs det ekstra strøm. Denne kjøpes fra elbørsen til en høyere pris enn originalen. En annen ytterlighet er når selskapet ender opp med overflødig strøm. Da må det overskytende selges billigere enn den opprinnelige prisen. Begge situasjoner fører til økonomisk tap. 


Tradisjonelt har strømselskaper kunnet tilby både tidsbestemte og fastprisavtaler samt spotpris til kundene sine. De faste avtalene er basert på derivatmarkedet, og siden sikkerhetskravene er høye, er det en risiko å tilby disse avtalene. Mange strømselskaper vurderer derfor om det er lønnsomt å tilby ulike typer avtaler, eller om avtaler basert på spotpris er tryggere og mindre risikofylte alternativer.

 

Nøkkelord

En finansiell kraftkontrakt

En avtale mellom strømprodusent og kjøper om mengde, levering og pris på strøm i fremtiden.

 

Det finansielle kraftmarkedet

En markedsplass for handel med fremtidig strøm. Den mest betydningsfulle markedsplassen i Norden er NASDAQ OMX Oslo ASA, også kjent som NASDAQ Commodities, når det refereres til utveksling av strømderivater. Avtalene inngått i NASDAQ resulterer ikke i fysisk handel med elektrisitet. 

 

Nord Pool

Nordisk selskap hvor strøm selges og kjøpes. Nord Pool opererer i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Nord Pool fungerer som en markedsplass for fysisk strøm.

 

Sikkerhet

En sum penger betalt av strømprodusenten for å garantere en vellykket handel. Sikkerhetsbeløpet følger markedsprisen på strøm og returneres til produsenten etter en vellykket levering av elektrisiteten.